در باره ما

 

شركت افـرازند پس از چندين سال بررسي ذخاير زئوليت ايران توسـط كارشناسان مجرب در مناطق مختلف كشـور سـرانجام ، با كشف يكي از ذخاير كم نظير زئوليت جهان از نوع كلينوپتيلوليت ، از سال 1377 ثبت و اقدام به فعاليت نموده اسـت . پس از آن در ادامـه تحقيقات و مطـالعات ، اينك شـركت معدني افـرازند انواع كليـنوپتيلوليتهاي كشور را جهت مصارف مخـتلف استحصال و عرضه مي كند .


شركت افرازند توليد كننده انواع زئوليتهاي طبيعي از تيپهاي مختلف كلينوپتيلوليت و در سـه زير گروه ( از نظركاتيونها همـراه ) سديك ، سـديك پتاسيك و سديك پتاسيك كلسيـك اسـت . اين محصولات جـهت مـصارف هدفـمند به صـورت عاـم و خاص به طـور گسـترده اي در : دامـپـروري ، كشـاورزي ، تصـفيه آب و فـاضـلاب ، حفاظـت محيط زيسـت ، صنـايع شيـمـيايي ، شـوينـده ها ، پتروشـيمي و پالايشـگاه ، كاغذسـازي ، كاتاليسـت ، جـذب گازها ، رطوبت و سموم و ... كاربـرد دارند .
آنـها جـاذب و نگهـدارنده رطـوبت ، توكسـين ها و گازهاي مضـر ، فلزات سمي سنگين و بوي نامطبوع هسـتند . كلـيـه تحـقـيقات ايـن شــركت عـلاوه بر كارشـناسان ايـن مــجموعه توســط وزارت جـهاد كشـاورزي و موسـسه هـاي تحقيقاتي معتبر كشورازجمله گروه دكـتر مــيرمحمدي مــجري طرح ملي زئوليـت كشور و مـدير مـركز تحقيقات كاربرد مواد معدني ، مهنـدس بهـرامي ، دكتـر كـامـياب و دكتر كرمانشاهـي اسـاتيد معدن و تغذيه دام دانشگاههاي تهـران، مشهــد و اروميه و مشـاورين وزارت جهـاد كشاورزي و هميـنطور مركز تحقيقات علوم دامـي كشور صورت گرفته است .


جـهت توسعه فرهنگ مصرف زئوليتهاي طبيعي بعنوان 
found of nature شركت افرازند مقالات و طرحهاي بسياري را تهيه مي نمايد كه علاوه بر انتشار تدريجي در مجلات علمي آمادگي دارد تا آنها را در اختيار متقاضيان گرامي قرار دهد .

خدمات مهندسي  : 
همـچنين در خصوص چـگونـگي كـاربري زئوليـتها و طراحـي تكــنولوژي و مـصـرف آنهـا و در زمـيـنه سـاخت تركيبات خاص زئوليتي ،‌ با همـكاري شركت jem stone و اسـاتيد برجسته كشور، شـركت افرازند آمادگي دارد در انجــام پروژه هاي بـزرگ صنعتي ، كشاورزي و زيست مـحيطي با عـلاقه مندان مشاوره نموده و تجربيات خود را در اختيار آنها قرار دهد .

محصولات اين شركت در انواع مختلف و متنوع در آناليز، كيفيت ، دانه بندي و قيمت عرضه مي شود.

مدیران:

سیف الله امینی                 رییس هیئت مدیره

مهران رجبی                    مدیر عامل

بهزاد اتابکی                    عضو هیئت مدیره

در ضمن متخصصین در رشته‌های زیر در این شرکت فعالیت دارند:

1.      کانه آرایی

2.      کاربرد مواد معدنی

3.      زمین شناسی

4.      مهندسی معدن

5.      مهندسی کشاورزی

6.      مهندسی شیمی

7.      شیمی

8.      مهندسی عمران

9.      مهندسی برق

10. مهندسی صنایع

11. کارشناس مالی

12. دارو سازی

13. دامپزشکی


در باره ما زئوليت  محصولات ارتباط با ما