شرکت افرازند

تحقیق و توسعه کاربرد مواد معدنی - تولید و فرآوری  مواد معدنی
تیپهای مختلف کلینو پتیلولیت  ایران -ترکیب واصلاح مواد معدنی برای کاربردهای :
محیط زیست - دامپروری - صنایع -کشاورزی
فیلتراسیون - کاتالیست - جذب سموم - تعویض کاتیونی - غربال مولکولیدر باره ما زئوليت  محصولات ارتباط با ما